I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego Wiadomości Handlowe prowadzonego pod adresem https://przegladpodlogowy.pl/old/ („Serwis”).
Operatorem Serwisu jest Coniveo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Białostockiej 7, 03-741 Warszawa,(„Operator”).
Z Operatorem Serwisu można skontaktować się za pośrednictwem:
e-mail info@przegladpodlogowy.pl;
Celem funkcjonowania Serwisu jest:
rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności prowadzonej przez Operatora tj. działalności wydawniczej, promocji produktów i usług, informacji o organizowanych wydarzeniach;
umożliwienie dokonywania elektronicznej rejestracji na wydarzenia organizowane przez Operatora Serwisu za pomocą formularza zgłoszeniowego;
prowadzenie bazy danych Użytkowników (Subskrybentów) usługi Newsletter;
rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności prowadzonej przez Operatora i jego Partnerów w formie usługi Newsletter;
Przed rozpoczęciem korzystania ze Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („UŚUDE”) oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.
Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Serwisie przysługują wyłącznie Operatorowi, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Poza wcześniej zdefiniowanymi, określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
Użytkownik – każda osoba korzystające z funkcjonalności Serwisu.
Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną w oparciu o Regulamin.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies – odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony oraz zawierający informacje o wykorzystywanych w Serwisie plikach cookie, znajdujący się pod adresem

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
W zakresie świadczonych usług Operator umożliwia Użytkownikowi:
przeglądanie i zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie;
uzyskiwanie informacji odnośnie prowadzonych przez Operatora działalności, akcji marketingowych, konkursów, promocji itp.;
dokonanie subskrypcji usługi Newsletter;
Usługi świadczone są nieodpłatnie lub odpłatnie. Świadczenie usług odpłatnych będzie się odbywało wyłącznie po uprzednim wyraźnym zaakceptowaniu przez Użytkownika ceny oraz warunków płatności, o których Użytkownik jest informowany przy konkretnej usłudze.
III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
Warunkiem korzystania z usług jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora:
połączenie z siecią Internet o przepustowości min. 256 kb/s;
System Operacyjny: Windows XP/Vista/7,8,10 ; Linux, Mac OS
Procesor 1GHz
Rozdzielczość ekranu 1024×768
Pamięć RAM 512 MB
Przeglądarka Internetowa:
Internet Explorer 7.0 lub nowsza
Mozilla Firefox 3.0 lub nowsza
Opera 11.0 lub nowsza
Google Chrome 10.0 lub nowsza
Cookie: włączona obsługa Cookiem
JavaScript: włączona obsługa JavaScript
W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.
W pewnych przypadkach konieczne może być posiadanie zainstalowanych zaktualizowanych wersji programów Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.
W Serwisie wykorzystana została technologia responsywnego web-designu (układ strony automatycznie przystosowuje się do wybranej rozdzielczości).
Stosowane przez Operatora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usług wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.
Użytkownik może korzystać z usług anonimowo, chyba że właściwość usługi wymaga podania danych osobowych (np. Newsletter).
W przypadku niedozwolonego korzystania z usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Operator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
Operator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi naruszającemu postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
Dokonanie rejestracji na wydarzenia organizowane przez Operatora jest możliwe przez wypełnienie formularza udostępnianego w Serwisie zgodnie z indywidualnymi warunkami organizacji danego wydarzenia przedstawionymi do akceptacji Użytkownikom przy formularzu rejestracyjnym.
Użytkownik zobowiązany jest do wstrzymania się od przesyłania jakichkolwiek treści, które mogłyby naruszać dobra osobiste osób trzecich lub naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa (treści bezprawne), za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych przez Operatora

IV. SUBSKRYPCJA USŁUGI NEWSLETTER
Usługa Newsletter jest dobrowolną, bezpłatną i bezterminową usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE polegającą na przesyłaniu subskrybentom informacji związanych z działalnością Operatora i jego partnerów związanych z handlem detalicznym i hurtowym, a także szeroko rozumianym sektorem dóbr „szybkozbywalnych” (FMCG).
Subskrypcja usługi Newsletter dostępna jest dla każdego Użytkownika, który dokona rejestracji na stronach Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail, kliknięciu w opcje zapisu a następnie potwierdzenie wpisanego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.
Rejestracja w usłudze Newsletter oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu i zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.
W momencie poprawnej rejestracji w usłudze Newsletter Operator rozpoczyna świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE – zawarcie umowy o świadczenie usługi.
Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zakończyć subskrypcję usługi Newsletter poprzez wpisanie użytego adresu e-mail do opcji wypisania się na stronach Serwisu lub poprzez kliknięcie opcji „Wypisz się” w treści każdej przesłanej wiadomości.
Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:
Operator stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Operatora w Regulaminie,
Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania funkcjonalności bądź usług Serwisu przez Operatora, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.
Operator może odmówić Użytkownikowi świadczenia usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

V. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
Operator informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.
Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte w Serwisie opierają się na bieżących danych, jednakże Operator, mimo należytych wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości Serwisu, nie może zagwarantować jego aktualności w każdym czasie.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
dane tożsamości Użytkownika;
temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
okoliczności uzasadniające reklamację;
podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Operator może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
Operator może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Operator poinformuje niezwłocznie Kupującego.
Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Operatora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
Operator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
Odpowiedzi na reklamację udziela na trwałym nośniku według własnego uznania:
pisemnie na adres reklamującego,
drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
Informujemy, że Konsumentem posiada możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Operatora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Operatora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Operatora na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823 z późn. zm.) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem, a Operatorem.
Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

VII. ZMIANY REGULAMINU
Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu ze Serwisu na zasadach dotychczasowych.
Operator publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres info@przegladpodlogowy.pl